Սեփականատերեր

Ընկերությունը 18․12․2020 թ․ իրականացրել է կանոնադրական կապիտալի համալրում, որի արդյունքում այն կազմել է 1 750 000 000 ՀՀ դրամ։

Նշենք, որ․

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ «Մոգո» ՈՒՎԿ ՍՊԸ չի իրականացնում արժեթղթերի հրապարակային տեղաբաշխում և չունի փոքր մասնակցություն ունեցող բաժնետերեր՝Ընկերությունը չի հրապարակում ՀՀ Կենտրոնական բանկի Խորհրդի 2009 թվականի հունիսի 2-ի թիվ 166-Ն որոշմամբ հաստատված «Ֆինանսական կազմակերպությունների և ֆինանսական խմբերի կողմից տեղեկությունների հրապարակումը» Կանոնակարգ 8/03-ի 15-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված տեղեկատվությունը՝ համաձայն նույն կանոնակարգի 15-րդ կետի 4-րդ ենթակետի:

sales